top of page

Mevzuat Denetim Danışmanlığı

  • İşe alım sürecinden başlayarak, iş sözleşmelerinin hazırlanmasında, işin niteliğine göre iş sözleşmesi(fazla çalışma, fazla süreli denkleştirme süresi, gece çalışması, kadınlara yönelik sınırlamalar vb), dinlenme sürelerine ilişkin uygulama dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller, yıllık ücretli izin) ve 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde önerilerde bulunulması,

  • İş sözleşmesi, işyeri iç yönetmeliği, asıl işveren – alt işveren sözleşmeleri, disiplin cezaları ve disiplin kurulunun işleyişi, performans değerlendirme sistemine ilişkin olarak yapılan veya yapılacak uygulamaların mevzuata uygunluğunun denetimi, söz konusu belgelerin hazırlanma sürecine katılım sağlanarak doğrudan katkı sağlaması, farklı işyerlerinin ihtiyaçlarına göre mevzuatın vermiş olduğu esneklikten yararlanarak ihtiyaca uygun değişikliklerin yapılması ve farklılaştırılmış birtakım sözleşme ve diğer kural koyucu nitelikteki belgelerin hazırlanmasına katkı sağlanması,

  • İşçi-işveren ilişkisi, işçi-işveren vekili ilişkisinde ortaya çıkabilecek birtakım sorunlara yönelik değerlendirme ve görüşlerin bildirilmesi, karşılıklı taleplerin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile Yargıtay kararları çerçevesinde uygunluğunun değerlendirilmesi,

  • İş ilişkisinin devamı sırasında ortaya çıkacak ihtiyaçlara yönelik olarak tutanak düzenlenmesi, ihtarname, ihbarname düzenlenmesi konusunda bilgi verilmesi ve mevcut durumun kontrol edilmesi,

  • Yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde iş ve sosyal güvenlik hukuku ile iş sağlığı ve güvenliği hukuku kapsamında kurulması gerekli kurullar ve birimler hakkında bilgi verilmesi ve söz konusu müesseselerin işleyişinin kontrol edilmesi (iş sağlığı ve güvenliği kurulu, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, yıllık izin kurulu gibi),

  • İşyerlerindeki mevcut uygulamaların ve yürürlükte olan düzenlemelerin iş ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatı açısından şekil ve içerik açısından denetimi ile yapılması gerekli olan değişiklik önerilerinin sunulması ve söz konusu değişikliklerin yapılmasına danışmanlık hizmeti verilmesi,

  • Şirket bünyesinde çalışan yönetici personel ile ilgili rekabet yasağı, gizlilik ve sır saklama yükümlülüğüne ilişkin olarak ihtiyaç duyulan sözleşme ve diğer belgelerin hazırlanmasına danışmanlık hizmeti verilmesi.

bottom of page